Vítejte na webu Miloše Komínka, člena politického hnutí Solidarita, Vlast a Zákon 

(dále jen SVAZ)

 

"JEN SOLIDÁRNÍ SVĚT MŮŽE BÝT SPRAVEDLIVÝ A ŽÍT V MÍRU"    

(Richard von Weizsacker)

 
 

"SLOUŽIT VLASTI, KONAT SVOU POVINNOST A NEPTAT SE CO ZA TO"

 

"QUOD NON VETAT LEX, HOC VETAT FIERI PUDOR

(Seneka)

 

"CO NEZAKAZUJE ZÁKON, TO ZAKAZUJE STUD"

 
 
Založili jsme politické hnutí SVAZ proto, že odmítáme upřednostnění finančního zisku před zákonem a před životem člověka. 

Usilujeme o změnu zákonných norem tak, aby odpovídaly lidským a morálním hodnotám moderní demokratické společnosti.    

                                                                                                                  

1) ctíme zaměření na lidské činitele, člověka a jeho nezadatelná práva a potřeby, a nikoli na peníze, které dovedou porušit vše, i to, co má hájit zájmy vlasti a principy spravedlnosti, ač nepodceňujeme sílu jejich vlivu

2) ctíme právo na bezplatnou zdravotní péči, vzdělání a spravedlivý proces jak je to koncipováno v Ústavě ČR a zejména v Listině základních práv a svobod tak, aby to nemělo pouze deklaratorní charakter, tak jak to vnímá současná politická nomenklatura

                                                                                                               

Co Miloš Komínek považuje za důležité

 

 • Zamezit manipulaci s voličskými hlasy
 • Zamezit výměně voličských hlasů za dobrá místa ve správních radách, státních a polostátních firmách

       Zdravotnictví

 • právo na atestovaného lékaře
 • právo na informace o dosaženém vzdělání příslušného lékaře (zavést funkční centrální registr lékařů)
 • zrušit kapitační platbu praktickým lékařům (kapitační platba byla zavedena pro rodinné lékaře s dostupností 24hodin/den-zpět systém pohotovostí na menším územním celku)
 • zamezit zneužívání rychlé záchranné služby praktickými lékaři (praktičtí lékaři mají krátkou dobu pro veřejnost)
 • změna transplantačního zákona - zrušit registr nedárců, zavést registr dárců, nastavit systém ve shodě s EU

       Důchodová reforma 

 • regulovat prodejní cenu nerostného bohatství (uhlí..) a zvýšit participaci státu na těchto výnosech - tento výnos použít k dorovnání schodku v důchodovém systému, případně převést těžbu zpět do rukou státu
 • důchod minimálně ve výši reálných životních nákladů   
 • zamezení souběhu penze a výdělečné pracovní činnosti (buď pracuji nebo jsem v důchodu, tím se uvolní pracovní místa pro mladé a v rámci jednotlivých skupin dojde k větší spravedlnosti)

         Sociální politika 

 • přednostně zaměstnání pro občana ČR (v pracovních agenturách nárokovat povinně 80% obsazovaných míst pro občany ČR = čím víc peněz se na mzdách vyplatí občanům ČR, tím víc peněz se v ČR "otočí")   
 • bydlení - pro mladé - státní půjčky s nízkým úrokem na bydlení (spotřebou se rozhýbe ekonomika)
 • rozvoj kvalitního sociálního bydlení pro ekonomicky neaktivní občany

         Církve

 • Zastavit zbytečné obohacování církví - tučné vyrovnání dostaly, i když žádný majetek nikdy neměly (už na své činnosti nesmí                   čerpat další dotace z veřejných peněz)

                               

"Trvám na důsledném naplňování čl. 2.1. Ústavy ČR. V tomto článku se říká: „ Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Pokládám za naprosto nepřijatelné, aby Česká republika byla ovládána, tak jak je tomu dosud, úzkou skupinou lidí se značným ekonomickým vlivem, který získali v období takzvané,, divoké privatizace “, jež uplatňují na chod současných parlamentních stran, potažmo politiků, kteří jsou tak nuceni jednat v jejich prospěch a to bez ohledu na zájem České republiky a jejich občanů".

 

"Bez výhrad ctím rovnost před zákonem bez ohledu na sociální postavení, majetek či politické konexe a to nejen v rovině teoretické."

                                                      

"Ústava ČR a Listina práv a svobod pro mne nemá pouze deklaratorní charakter a její jednotlivá ustanovení nejsou jen prázdnými právními formulacemi, které si lze účelově vykládat podle politického zadání, momentálně vládnoucí politické nomenklatury"

 

"Mojí prioritou je zabezpečení odpovědnosti  volených zástupců vůči svým voličům, a to na všech úrovních politického života, po celou dobu jejich mandátu. K tomu pokládám za nezbytné zajistit „ objektivní informovanost ze strany veřejnoprávních médií, zejména  České televize, kterou si mimo jiné platíme, proto důrazně žádám důsledné naplňování.  

       

"Místní společenství je jedním z hlavních základů demokratického systému. Ctím princip práva občanů podílet se na řízení veřejných záležitostí. Pouze na místní úrovni může být toto právo nejsnáze vykonáváno a místní orgány, vybavené reálnou působností a odpovědností, mohou tak zajistit správu efektivní a blízkou občanům. Mým cílem je dosáhnout stavu, kdy občan se bude v maximální míře podílet na chodu věcí veřejných.

 

"Považuji sektor malého a středního podnikání za páteř ekonomiky státu, s rozhodujícím dopadem na zaměstnanost a sociální vývoj země a jejich jednotlivých regionů. Malí a střední podnikatelé jsou protipólem současné ekonomické a politické moci, kdy oproti ní nesou osobní odpovědnost za neúspěch. Z mého pohledu si pozornost a podporu zasluhují zejména tito podnikatelé v oblasti zemědělského, lesnického a vodního hospodářství.

 

"Zastávám názor, že životní prostředí podstatnou měrou ovlivňuje zdraví obyvatel naší země a je určujícím faktorem pro úroveň a kvalitu života vedle práce a ekonomického zajištění. Ekonomické náklady na odstranění znečištění životního prostředí musí platit „ znečišťovatelé “ jako specifičtí původci znečištění a nikoliv celá společnost. V tomto případě je pro mne princip solidarity nepřijatelný. Jedině tak docílíme zásady prevence, kdy velcí znečišťovatelé pochopí, nebo budou nuceni pochopit, že je levnější a účinnější vzniku poškození životního prostředí zabránit, než řešit poškození až nastane."

 

"V mezinárodních vztazích jsem zastáncem uplatňování principu reciprocity a mírové řešení sporů v duchu charty OSN. Důsledně odmítám národnostní třenice, xenofobii a šovinismus v jakékoli podobě. Reciprocitu chápu jako zásadu vzájemného poskytování stejných nebo obdobných výhod mezi dvěma státy nebo jejich příslušníky. Pokud daňový poplatníci  v současné době dávají na chod Ministerstva zahraničí bezmála částku pěti miliard korun, dělají čeští diplomaté to co se od nich očekává ? Pokud ne, nebylo by lepší tyto finanční zdroje směřovat jinam a účelněji?"

 

 

Novinky

14.12.2016 - Senát zákon schválil - Do 30 minut ale můžeme být po smrti, a nebo z nás může být nadosmrti mrzák. A co na to kominík?

14.12.2016 23:37
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/senat-otevira-cestu-zahranicnim-lekarum-do-ceska-cestina-nebude-

STÁT PRO OBČANA NEBO SELHÁVAJÍCÍ CHUDINKA?

27.07.2016 19:59
http://bleskove.cz/zpravy/4025-ridici-pozor-na-leky-za-volantem-muzou-zabijet "Řada českých...

POZOR - SALE - "SLEVA" NA DĚTI...? ABY SE NÁM VEDLO LÉPE, VLÁDA, POSLANCI A SENÁTOŘI SE MUSEJÍ STARAT O TO, KAM A PROČ Z REPUBLIKY DO ZAHRANIČÍ KAŽDÝ ROK ODTEČE PŘES 400 MILIARD.

08.01.2016 13:14
Občané, prosím, zastavme to    

KDE JSOU NAŠE NEZISKOVKY? TĚMTO UBOHÝM BY MĚLY POMÁHAT, BYŤ Z NAŠICH DANÍ. NE TĚM, KDOŽ NELEGÁLNĚ PŘEKRAČUJÍ HRANICE S MOBILEM V RUCE, ŽÁDAJÍ VOLNÝ POHYB PO EVROPĚ, HLEDAJÍ PRÁVNÍKY..A POMÁHAT MUSÍ TAM, NE V TEPLE PRAŽSKÝCH KANCELÁŘÍ

07.01.2016 20:28

FUNGUJÍCÍ STÁT? SLIBY, CHYBY, PESTICIDY. VČELY VÍC NEŽ DĚTI. TAK HLAVNĚ, ŽE DĚTI MUSÍME POVINNĚ OČKOVAT

05.01.2016 23:08
https://www.stream.cz/adost/10008527-zluta-smrt-4#nejnovejsi Vážený pane ministře zemědělství, a...

NOVOROČENKA

31.12.2015 16:17
5 kolona aneb rok 2015 - rok českých Quislingů   Je konec roku 2015 roku, který dokázal v plné...

DRUHÁ VLAŠTOVKA VE ZDRAVOTNICTVÍ - A UŽ NA MZ SPOČÍTALI, ŽE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ JE DOST. TAK SNAD UŽ I KRAJ VYSOČINA ZAJISTÍ PLNĚ ATESTOVANÉ LÉKAŘE PRO VŠECHNY A VŠUDE

10.12.2015 19:50
   

ZDRAVOTNICTVÍ 100X JINAK A SNAD UŽ I LÉPE, ALE NEMYSLÍM SI, ŽE DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ "ZNEUŽÍVÁNÍ" RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČI POHOTOVOSTI ZE STRANY SPOTŘEBITELE ZDRAVOTNÍ PÉČE, TEDY OBČANA

07.12.2015 09:13
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/215411030511206-otazky-vac

ZDRAVOTNICTVÍ - PRVNÍ VLAŠTOVKA - TAKOVOU VSTŘÍCNOST BYCHOM UVÍTALI I NA JINÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠTÍCH - DĚKUJEME, ŽE NEODCHÁZÍTE, ALE NACHÁZÍTE ŘEŠENÍ

04.12.2015 11:56

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST HRAČEK PRO DĚTI - DOTAZ NA TISKOVÝ ODBOR MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

04.12.2015 11:37
Vážený pane Šebore,   udělali jsme si "soukromý výzkum",